پایگاه تخصصی منبرها

چهل حدیث

از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا ميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد .
هرکس با معصیت به خدا، کاری را انجام دهد، از رسیدن به آرزویش باز مانده و به آنچه که از آن می ترسد گرفتار می شود.
نماز را در اول وقت بخوانید تا خداوند پاداش شما را دو برابر کند.