فطرس

شب دوم محرم1393 ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة - اما کشتی سید الشهداء چی، سفینة النجاة حسین است. تو دنیا نجات میدهد، در قبر نجات میدهد، برزخ نجات میدهد قیامت نجات میدهد. این کشتی فقط عرشه اش کره زمین است. کشتی خیلی بزرگ است به بلندای تمام تاریخ است