پایگاه تخصصی منبرها

معرفی الخصائص الحسینیه

تاریخ انتشار:
معرفی الخصائص الحسینیه

امام حسین(ع) این گونه بود

ترجمه الخصائص الحسینیه

تالیف: آیت الله حاج شیخ جعفر شوشتری

ترجمه: صادق حسن زاده

این کتاب یک مقدمه و یازده عنوان دارد که به شرح ذیل است:

1)      جایگاه های وجودی حسین(ع) از آغاز آفرینش آن نور تا پایان رستاخیز

2)      صفات و اخلاق و عبادت های پسندیده ی حسین(ع)

3)      ویزگی ها، صفات، ارزش های اخلاقی و عبادی حسین(ع) در روز عاشورا

4)      الطاف الهی و احترام های ویژه ی خداوند بر حسین(ع)

5)      الطاف ویژه ی خداوند به حسین(ع)

6)      ویژگی های غم انگیز حسین(ع) و آثار گریستن و سوگواری بر آن حضرت

7)      ویزگی های زیارت حسین(ع)

8)      قرآن و حسین(ع)

9)      حج و حسین(ع)

10)   حسین(ع) و پیامبران

11)   ویژگی های همسان پیامبر(ص) و حسین(ع)